सूचना व अभिप्राय

तक्रार निवारण अधिकारी 

श्री. सतीश बाबासाहेब सावंत 

प्र. सरव्यवस्थापक (कर्जे) 

मोबाईल क्रमांक:९९७०४४६५००

दूरध्वनी क्रमांक:०२३३-२३२४६४१ ते ४५

ई-मेल : sanglidccbank@dccbsangli.com

ई-मेल: sanglidcc@gmail.com

ई-मेल: satish.sawant2069@gmail.com