माजी अध्यक्ष

स्व. बी.एस.कोरे

१९४१ ते १९४४ 

स्व. हरी बळवंत कुलकर्णी

१९४५ ते १९४६ 

स्व. बी.बी.पाटील

१९४७ ते १९४८ 

स्व. बी.ए.दप्तरदार

१९४९ ते १९५१ 

स्व. रामचंद्र बाबाजी आरवाडे

१९५१ ते १९५६ 

स्व. गुलाबराव रघुनाथराव पाटील

१९५६ ते १९६९ व १९७६ ते १९७८ 

स्व. बाजीराव बाळाजी पाटील

१९६७ ते १९७० व १९७५-१९७६ 

स्व. यशवंत भीमराव घोरपडे

१९७८ ते १९७९ 

स्व. जोतिराम दादा पाटील

१९७९ ते १९८० 

मा. डॉ.आनंदराव बापू पाटील

१९८० ते १९८१ 

मा. वसंतराव पांडुरंग पुदाले

१९८१ ते १९८२ 

स्व. बाबासाहेब रामहरी नाईक

१९८२ ते १९८३ 

मा. भानुदास कृष्णा पडळकर

१९८३ ते १९८४ 

मा. दादासाहेब निवृत्ती पवार

१९८४ ते १९८५ 

मा. वसंतराव देवाप्पा बिरनाळे

१९८५ ते १९८६ 

स्व. बाजीराव रामराव पाटील

१९८५ ते १९८६ 

स्व. रामचंद्र हरी खराडे

१९८६ ते १९८८ 

मा. बाळासाहेब हरी पाटील

१९८८ ते १९८९ 

स्व. भानुदास पांडुरंग पवार

२४/३/१९९० ते १७/१/१९९१ 

स्व. शहाजीराव गणपतराव पाटील

१८/१/१९९१ ते २२/१२/१९९१ 

स्व. हिंदकेसरी मारुती ज्ञानु पाटील (माने)

२३/१२/१९९१ ते ४/१२/१९९६ 

मा. जयंतराव शामराव पाटील

५/१२/१९९६ ते ७/१२/१९९७ 

मा. माणिकराव मोहनराव पाटील

८/१२/१९९७ ते २/५/१९९९  

मा. विलासराव भाऊसो शिंदे

१४/५/१९९९ ते ९/६/२००२ 

मा. महावीर कल्लाप्पा कागवाडे

१०/६/२००२ ते २९/८/२००३ 

मा. जगन्नाथ पांडुरंग मस्के

३०/८/२००३ ते ९/९/२००४ 

मा. प्रा. शिकंदर आप्पासाहेब जमादार

१०/९/२००४ ते ११/९/२००५ 

मा. विलास सखाराम पाटील (बी.के.सर)

१२/९/२००५ ते ११/९/२००६ 

मा. लालासाहेब भानुदास यादव

१२/९/२००६ ते २०/८/२००७  

मा. विलासराव नारायण जगताप

२१/८/२००७ ते २/१२/२००९ 

मा. दत्ताजीराव कृष्णाजी पाटील

३/१२/२००९ ते ८/९/२०१० 

मा. दिलीप बाळासाहेब वग्याणी

९/९/२०१० ते ११/९/२०११ 

मा. शंकरराव आत्माराम पाटील

१२/९/२०११ ते २६/३/२०१२ 

मा. दिनकर हिंदुराव पाटील

२७/३/२०१२ ते २८/३/२०१२ 

मा. श्री. शैलेश कोतमिरे

(प्रशासक) २९/३/२०१२ ते २०/५/२०१५ 

मा. दिलीपराव लालासाहेब पाटील

२०/०५/२०१५ ते ०५/१२/२०२१