माजी उपाध्यक्ष

स्व. व्यंकटराव पी. पोवार

१९५१ ते १९५५ 

मा. निगोंडा शिगोंडा पाटील  १९५६ ते १९५८ 

श्री. बी.जी.कदम

१९५८ ते १९५९ 

स्व. रुस्तुमराव चीत्रोजीराव देशमुख  १९५९ ते १९६० 

स्व.आबासाहेब गणपतराव शिंदे   १९६० ते १९६२

स्व. ज्ञानू पांडुरंग पाटील

१९६२ ते १९६३ 

स्व. बाबासाहेब गोपाळराव पाटील    १९६३ ते १९६५ 

स्व. मोहनराव पतंगराव पाटील १९६५ ते १९६७ 

स्व. बाळासाहेब बापूसाहेब वग्याणी   १९६७ ते १९६९ 

स्व. वसंतराव आबासो शिंदे   १९७३ ते १९७४ 

मा. शंकरराव आत्माराम पाटील  १९७४ ते १९७५ 

मा. शिवाजी आनंदराव पाटील १९७५ ते १९७६ 

मा.गुरुबसय्या सोमशंकरय्या हिरेमठ १९७६ ते १९७७ 

मा. सौ. सरोज पांडुरंग पाटील १९७७ ते १९७८ 

स्व. दादासाहेब मलगोंडा पाटील  १९७८ - १९७९ 

मा. डॉ.आनंदराव बापू पाटील १९७९ - १९८० 

मा. बाळासाहेब पांडुरंग गुरव    १९८२ – १९८३ 

स्व. रामराव लक्ष्मन सावंत १९८४ – १९८५ 

मा. आनंद राजाराम सरकाळे  १९८५ ते १९८६  

मा. महादेव यशवंत सदामते  २/१/१९८६ ते १०/७/१९८६ 

मा. भिमगोंडा बाबगोंडा पाटील  ११/७/१९८६ ते ३/१२/१९८७ 

मा. तुकाराम कृष्णा कदम १९८७ ते १९८८ 

मा. बापुसो कृष्णा शेळके २४/३/१९९० ते १७/१/१९९१ 

मा. शिवागोंडा गुरुपाद मंगसुळी १८/१/१९९१ ते २२/१२/१९९१  

मा. पांडुरंग सुबराव पाटील २३/१२/१९९१ ते २९/११/९५ 

मा. जयंतराव शामराव पाटील ३०/११/१९९५ ते ४/१२/१९९६ 

मा. तानाजी भानुदास बोराडे ५/१२/१९९६ ते २/२/१९९७ 

मा. महावीर कल्लाप्पा कागवाडे ३/२/१९९७ ते ७/१२/१९९७ 

स्व. अशोक बाळकृष्ण शिंदे ८/१२/१९९७ ते ९/६/२००२ 

मा. जगन्नाथ पांडुरंग मस्के १०/६/२००२ ते २९/८/२००३ 

मा. प्रा.शिकंदर आप्पासाहेब जमादार ३०/८/२००३ ते ९/९/२००४ 

मा. विलास सखाराम पाटील उर्फ बी.के.पाटील १०/९/२००४/ ते ११/९/२००५ 

मा. लालासाहेब भानुदास यादव १२/९/२००५ ते ११/९/२००६ 

मा. दिनकर हिंदुराव पाटील १२/९/२००६ ते २०/८/२००७ 

मा. महेंद्र सुबराव लाड २१/८/२००७ ते २/१२/२००९ 

मा. रणधीर शिवाजीराव नाईक ३/१२/२००९ ते ८/९/२०१०  

मा. सुनील बाळासाहेब चव्हाण  ९/९/२०१० ते ११/९/२०११ 

मा. शशिकांत बापू देठे १२/९/२०११ ते २८/३/२०१२ 

मा. श्री. संग्रामसिंह संपतराव देशमुख २०/०५/२०१५ ते ०५/१२/२०२१