संचालक मंडळ

मा.संचालक मंडळ 

मा. आ. श्री. मानसिंगराव फत्तेसिंगराव नाईक 

अध्यक्ष 

मा. श्रीमती जयश्री मदनराव पाटील 

उपाध्यक्षा 

मा. श्री. तानाजी भगवान पाटील संचालक

मा. श्री. अजितराव शंकरराव घोरपडे   संचालक

मा. आ. श्री. अनिलराव कलजेराव  बाबर

 संचालक

मा. श्री. प्रकाश विठोबा जमदाडे 

संचालक

मा. श्री. बाळासो श्रीरंग उर्फ बी. एस. पाटील  

संचालक

मा. श्री. विशाल प्रकाशराव पाटील

संचालक


मा. श्री. दिलीपराव लालासाहेब पाटील

संचालक

मा. श्री. महेंद्र सुबराव लाड

संचालक

मा. आ. श्री. मोहनराव श्रीपती कदम

संचालक

मा. श्री. वैभव विलासराव शिंदे

संचालक

मा. श्री. सुरेश रामराव पाटील

संचालक

मा. श्री पृथ्वीराज गुलाबराव पाटील

संचालक

मा. श्री. राहुल नानासो महाडिक

संचालक

मा. श्री. सत्यजित शिवाजीराव देशमुख

संचालक

मा. श्री. संग्रामसिंह संपतराव देशमुख

संचालक

मा. श्रीमती अनिता विजयकुमार सगरे

संचालिका

मा. श्री. बाळासाहेब दत्तात्रय होनमोरे

संचालक

मा. श्री. मन्सूर रुकमूद्दिन खतीब

संचालक

मा. श्री. ॲड. राजेंद्र उर्फ चिमण रामचंद्र डांगे

संचालक

मा. श्री. मनोज मोहनराव शिंदे

तज्ञ संचालक

मा. श्री. सरदार संपतराव पाटील

तज्ञ संचालक

मा. श्री. मंगेश सुरवसे

जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, सांगली.

श्री. शिवाजीराव ठ. वाघ

मुख्य कार्यकारी अधिकारी