सांपत्तिक स्थिती

सांपत्तिक स्थिती

( मार्च २०२३ अखेर )(₹ लाखात)

भाग भांडवल 

₹ १७, ०१५ .०९/- 

निधी 

₹ ७६ ,६६२ .६६/- 

एकूण ठेवी 

₹ ६,९७ ,०९९ .७१/- 

गुंतवणूक 

₹ २,८३ ,४३५ .६४/- 

बाहेरील कर्जे 

₹ १,१९ ,८२९ .८२/- 

दिलेली कर्जे  

₹ ५,५३,०९४.२९/-  

खेळते भांडवल 

₹ ९,५८ ,९३९ .६७/-  

सी. आर. ए. आर. 

११.५७  %  

नेटवर्थ 

₹ ६१ ,३६९.८९ /-  

ऑडीट वर्ग 

' अ ' 

बँकेची प्रगती दर्शविणारे आकडे